Các mặt hàng dùng để làm hàng mẫu, quảng cáo hay những mặt hàng dùng để khuyến mại thì doanh nghiệp cần phải lập hóa đơn giá trị gia tăng cho những mặt hàng đó. Làm thế nào để viết hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ cho những mặt hàng trên, tránh để xảy ra sai sót khi nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn? Bài viết dưới đây xin chia sẻ với quý bạn đọc cách lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng xuất bán khuyến mại, hàng mẫu.

Theo điểm 2.4 PL 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì khi Doanh nghiệp dùng hàng hóa đó làm hàng khuyến mại, hàng mẫu, quảng cáo phải đăng ký với Sở công thương những mặt hàng đó. Nếu hàng khuyến mại quảng cáo không tuân theo luật thương mại, không đăng ký với sở công thương thì phải kê khai thuế bình thường.

Khi hàng khuyến mại xuất chung với hàng mua (Ghi chung một hóa đơn) thì kế toán phải lập hóa đơn cho hàng mua bình thường, còn hàng khuyến mại chúng ta chỉ ghi tên mặt hàng và phải ghi rõ là hàng khuyến mại không thu tiền, ghi đơn vị tính, số lương và không ghi sang cột đơn giá, thành tiền.

hóa đơn giá trị gia tăng

Đối với Hàng khuyến mại viết tách riêng kế toán vẫn lập tương tự, chỉ ghi tên hàng khuyến mại, ghi rõ là hàng khuyến mại không thu tiền, ghi đơn vị tính, số lượng, không ghi sang cột đơn giá, thành tiền phần thuế suất GTGT và tiền thuế gạch chéo.

 

Theo Khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng: Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); nếu hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, cho, tặng.

 

Trường hợp hàng khuyến mại được đăng ký với Sở Công thương thì khi lập hóa đơn: Trên hóa đơn ghi tên, số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, chỉ tiêu đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng ghi bằng 0, dòng thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng không ghi gạch chéo.

Nếu hàng khuyến mại không được đăng ký với Sở Công thương thì khi lập hóa đơn cần ghi đầy đủ thông tin về giá, thuế suất và tiền thuế như bán hàng cho khách mua.

 

Thời điểm lập hóa đơn cho hàng khuyến mại là ngay tại thời điểm tặng hàng theo công văn số 71608/CT-TTHT ngày 06/11/2017 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội.

Về việc lập hóa đơn đối với hàng khuyến mại: Doanh nghiệp có thể lập riêng hoặc chung với hóa đơn. Nếu lập chung một hóa đơn thì ghi tách thành 02 dòng, 01 dòng ghi hàng hóa, dịch vụ cung cấp và 01 dòng ghi hàng hóa, dịch vụ khuyến mại.

Quy định về thuế giá trị gia tăng đối với hàng khuyến mại không thu tiền

Theo Khoản 5 Điều 14 của Thông tư 219/2013/TT-BTC thì thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ.

Thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với hàng khuyến mại không thu tiền:

XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP KHÔNG MỞ ĐƯỢC FILE XML TRÊN PHẦN MỀM ITAXVIEWER 

TT68/2019/TT-BTC – MỘT SỐ CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HĐĐT

– Khi hàng khuyến mại dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại (có đăng ký với sở kế hoạch đầu tư) thì không phải kê khai tính thuế.

– Khi hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng như bán hàng bình thường.
 

Written by